HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 37 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Các chương trình học tập, nghiên cứu tại ĐH Kyushu – Nhật Bản

 

Đại học Kyushu – Nhật Bản thông báo các chương trình học tập, nghiên cứu năm 2023.

Học bổng: Nguồn hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu tùy theo chương trình (học bổng MEXT, JDS, các nguồn khác).

Các chương trình học tập, nghiên cứu: Trao đổi sinh viên, đào tạo các bậc học từ đại học đến tiến sĩ, thực tập nghề nghiệp, đào tạo đồng cấp bằng giữa ĐH Kyushu và đối tác nước ngoài.  

Chi tiết các chương trình: Tham khảo tại trang điện tử: https://www.agr.kyushu-u.ac.jp/english/ hoặc mạng xã hội tại: https://www.instagram.com/kyudai_bio/ hoặc https://www.facebook.com/profile.php?id=100057587434410.

Lĩnh vực học tập, nghiên cứu: Agrobiological Sciences, Animal and Marine Biosciences, Bioproduction Environmental Sciences, Forest Environmental Sciences, Sustainable Bioresources Science, Agricultural and Resource Economics, Molecular Biosciences, Systems Bioengineering, Food Science and Biotechnology.

Liên hệ giải đáp: International Office, Faculty of Agriculture, Kyushu University, Japan, email: agrintl@jimu.kyushu-u.ac.jp hoặc Bioresource and Bioenvironment Programs, Kyushu University, Japan, email: nogryugaku@jimu.kyushu-u.ac.jp.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện có nhu cầu đào tạo, nghiên cứu./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long