HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 65/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 V/v Các chương trình đào tạo UNIST – Hàn Quốc

 

Viện Khoa học – Công nghệ quốc gia Ulsan (UNIST) – Hàn Quốc thông báo tuyển sinh đào tạo đại học và sau đại học

1. Thông tin khái quát về chương trình:

- Đại học: website: adm-u.intl.unist.ac.kr

i) College of Engineering: Engineering, Urban and Environmental Engineering, Materials Science and Engineering, Energy and Chemical Engineering, Nuclear Engineering;

ii) College of Information – Bio Convergence Engineering: Design, Industrial Engineering, Biomedical Engineering, Biological Sciences, Electrical Engineering, Computer Science and Engineering;

iii) College of Natural Sciences: Physics, Mathematical Sciences, Chemistry;

iv) School of Business Admission.

- Sau đại học: website: adm-u.intl.unist.ac.kr

i) College of Engineering: Mechanical Engineering, Urban and Environmental Engineering, Materials Science and Engineering, Energy and Chemical Engineering, Nuclear Engineering;

ii) College of Information – Bio Convergence Engineering: Design, Industrial Engineering, Biomedical Engineering, Artificial Intelligence, Electrical Engineering, Computer Science and Engineering;

iii) College of Natural Sciences: Physics, Mathematical Sciences, Chemistry;

iv) School of Business Admission.

2. Học bổng:

i)  Đại học:

- Học bổng Global Uni-Star cho 04 năm học gồm học phí, ăn và phí sinh hoạt, được chia thành 02 hạng:

+ vàng: business: 46.738USD, kỹ thuật: 49.985USD;

+ bạc: business: 34.906USD, kỹ thuật: 38.153USD.

- Học bổng Global Dream (chung) cho tổng số 04 năm học học phí, ăn và phí sinh hoạt: business: 27.017USD, kỹ thuật: 30.265USD.

ii) Sau đại học: Miễn học phí (6.510USD), sinh hoạt phí (cao học: 8.000USD, nghiên cứu sinh: 11.120USD).

3. Ký túc xá: Phòng đơn: 656USD/học kỳ; phòng đôi: 545USD/học kỳ.  

4. Thời hạn dự tuyển:  

- Đại học: 12/01/2021 – 18/02/2021;

- Sau đại học:

+ Kỳ xuân: 06/10/2020 – 15/10/2020;

+ Kỳ thu: 30/3/2021 – 15/4/2021.

5. Liên hệ giải đáp thông tin và nộp hồ sơ: Admission Team, Room No. 105, Main Administration Building, 50 UNIST-gil, Eonyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, 44919, Korea.

- Đại học: tel: +82 52 217 1124, email: adm-u@unist.ac.kr

- Sau đại học: tel: +82 52 217 1123, email: adm-g@unist.ac.kr.

Ứng viên liên hệ Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính) nhận sổ tay hướng dẫn dự tuyển.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Việt Long