BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 994/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

                             

THÔNG BÁO

V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí học kì II, năm học 2023-2024

 đối với NGHIÊN CỨU SINH

 

Theo Thông báo số 229/HVN-TCKT ngày 22/02/2024 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí học kì II, năm học 2023-2024 đối với nghiên cứu sinh, thời hạn nộp học phí là đến 31/5/2024. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí vẫn còn một số học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả nghiên cứu sinh (NCS) đang học tập và nghiên cứu tại Học viện lịch bổ sung thu tiền học phí học kì II, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1.      Xác định số học phí:

Học phí chính khóa số tiền thu trong kỳ

=

15.000.000 đồng/ kỳ (6 tháng)

+

Số tiền học phí tồn nợ các kỳ trước (nếu có)

 

 

 

 

 

Học phí thời gian kéo dài số tiền thu trong kỳ

=

7.500.000 đồng/ kỳ (6 tháng)

+

Số tiền học phí tồn nợ các kỳ trước (nếu có)

Mức học phí trong năm học 2023-2024 thực hiện theo Quyết định số 3626/QĐ-HVN ngày 30/6/2023 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024.   

2. Hình thức thu học phí: NCS nộp tiền vào tài khoản của Học viện theo các thông tin sau:

Đơn vị nhận tiền: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản: 124 000 000 265

Tại Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank)

Nội dung nộp tiền: Tên NCS, năm quyết định công nhận làm NCS, chuyên ngành đào tạo, nộp tiền học phí (ví dụ: Nguyễn Văn A, NCS 2022, Kinh tế phát triển, nộp tiền học phí).

3. Lịch thu tiền:

NCS nộp tiền học phí vào tài khoản của Học viện đến ngày 10/6/2024.

Hoàn thành học phí là một tiêu chí để xét điều kiện bảo vệ tiến độ, chuyên đề, bảo vệ cấp bộ môn và bảo vệ cấp Học viện của NCS.

NCS cần hỗ trợ tra cứu học phí phải đóng liên hệ Ban Tài chính và Kế toán, Phòng 128, Tòa nhà Trung tâm hoặc theo số điện thoại liên lạc 024.626.17.541.

Giám đốc Học viện đề nghị toàn bộ NCS đang học tập và nghiên cứu tại Học viện thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung của Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT;

- Lưu VT, TCKT (NTTD 01).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

Trần Quang Trung