BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 985/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

                             

THÔNG BÁO

V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí

Đợt 2, học kì II, năm học 2023-2024 đối với HỌC VIÊN CAO HỌC

 (Thông báo lần 3)

 

Theo các Thông báo số 739/HVN-TCKT ngày 02/5/2024; Số 858/HVN-TCKT ngày 17/5/2024 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2023-2024, thời hạn nộp học phí là đến 16 giờ 00 ngày 30/5/2024. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí vẫn còn một số học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Trên cơ sở xem xét điều kiện, hoàn cảnh của các học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Học viện thông báo bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2023-2024 như sau:

- Học viên cao học nộp tiền đến 16 giờ 00 ngày 13/6/2024.

- Học viên cao học hoàn thành học phí sau 16 giờ 00 ngày 13/6/2024, chỉ được dự thi kết thúc học phần đối với những học phần có lịch thi từ ngày N+1 (N là ngày học viên cao học hoàn thành học phí), học viên cao học có trách nhiệm liên hệ Ban Quản lý đào tạo, Tòa nhà Trung tâm để được cấp danh thi bổ sung.

- Học viên cao học xem chi tiết cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân trong Thông báo số 739/HVN-TCKT ngày 02/5/2024 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=458:2024-05-02-09-27-29&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- HV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

 

Trần Quang Trung