BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 2561/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

                             

THÔNG BÁO

V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2022-2023

 (Thông báo lần 3)

 

Theo các Thông báo số 2164/HVN-TCKT ngày 11/11/2022 và số 2357/HVN-TCKT ngày 08/12/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2022-2023, thời hạn nộp tiền học phí là đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2022. Thông báo 2431/HVN-TCKT ngày 16/12/2022 về việc gia hạn thời gian thu tiền học phí, hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 22/12/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Trên cơ sở xem xét điều kiện, hoàn cảnh của các sinh viên và học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Học viện thông báo bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2022-2023 như sau:

- Sinh viên và học viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản thu học phí tại ngân hàng Vietinbank) trước 16 giờ 00 ngày 05/01/2023. Học viện sẽ tổ chức thu lần duy nhất còn lại vào lúc 16 giờ 00 ngày 05/01/2023.

+ Những sinh viên và học viên hoàn thành nghĩa vụ học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2022-2023 trong lần thu bổ sung này chỉ được dự thi kết thúc học phần đối với những học phần có lịch thi từ ngày 06/01/2023 (không được dự thi kết thúc các học phần có lịch thi trước ngày 06/01/2023), được đăng ký các học phần ở học kì tiếp theo, theo kế hoạch đăng ký học phần của Ban Quản lý đào tạo.

+ Đối với những sinh viên và học viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2022-2023 trong lần thu bổ sung này sẽ KHÔNG được đăng ký các học phần ở học kì tiếp theo.

Sinh viên và học viên xem chi tiết cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân trong Thông báo số 2164/HVN-TCKT ngày 11/11/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (được đăng tải tại:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=407:2022-11-11-09-04-37&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- SV, HV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

Trần Quang Trung

(Đã ký)