BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 11/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

                             

THÔNG BÁO

V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022

 (Thông báo lần 3)

 

Theo các Thông báo số 04/TB-TCKT ngày 18/2/2022 và 08/TB-TCKT ngày 09/3/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2021-2022, thời hạn nộp học phí là đến 16 giờ 00 ngày 15/3/2022; Thông báo số 10/TB-TCKT ngày 18/3/2022, gia hạn thời gian thu tiền học phí đến 16 giờ 00 ngày 25/3/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Trên cơ sở xem xét điều kiện, hoàn cảnh của các SV và HV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Học viện thông báo bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2021-2022 lần duy nhất còn lại vào lúc 16 giờ 00 ngày 07/4/2022 (thứ 5). Để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ học phí, Học viện đề nghị các SV và HV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí nộp tiền vào tài khoản thu học phí của cá nhân tại Ngân hàng Vietinbank trước 16 giờ 00 ngày 07/4/2022 và đảm bảo số dư của tài khoản tại thời điểm thu học phí lớn hơn số tiền học phí phải nộp Đợt 1 cộng với các khoản phí của ngân hàng. Chi tiết cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã được Học viện nêu trong Thông báo số 04/TB-TCKT ngày 18/2/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (được đăng tải tại http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=390:2022-02-21-07-42-58&catid=34:thong-bao&Itemid=1).

Những SV và HV hoàn thành nghĩa vụ học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2021-2022 trong lần thu bổ sung này (Học viện thu học phí lúc 16 giờ 00 ngày 07/4/2022) chỉ được dự thi kết thúc học phần đối với những học phần có lịch thi từ ngày 08/4/2022 (không được dự thi kết thúc các học phần có lịch thi trước ngày 08/4/2022).

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- SV, HV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

Trần Quang Trung

(Đã ký)