BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 52/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Bổ sung lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

 (Thông báo lần 3) 

 

Theo Thông báo số 1939/HVN-TB ngày 02/11/2021 và 46/TB-TCKT ngày 08/12/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện), về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ sinh viên khóa 66); Thông báo số 49/TB-TCKT ngày 20/12/2021, gia hạn lịch thu tiền học phí đến 16g00 ngày 27/12/2021. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành học phí học kì 1 do ở khu cách li, do dịch bệnh.

Thể theo nguyện vọng của gia đình và các sinh viên này, Học viện thông báo bổ sung duy nhất lịch thu học phí đến 16g00 ngày 07/01/2022 (thứ 6).

SV kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (Xem học phí/Nhập mã SV).

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, SV xem chi tiết trong Thông báo 1939/HVN-TB ngày 02/11/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/lich-thu-tien-hoc-phi-sinh-vien-dot-2-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-52117 .

Đề nghị sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN, Hội SV HV.

- Lưu Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

(Đã ký)