BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 53/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Bổ sung lịch thu tiền học phí học viên cao học Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

 (Thông báo lần 3) 

 

Theo Thông báo số 1938/HVN-TB ngày 02/11/2021 và 48/TB-TCKT ngày 08/12/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện), về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ học học viên cao học khóa 30 đợt 2, nhập học tháng 10/2021); Thông báo số 50/TB-TCKT ngày 20/12/2021, gia hạn lịch thu tiền học phí đến 16g00 ngày 27/12/2021. Tuy nhiên, vẫn còn một số học viên cao học chưa hoàn thành học phí học kì 1 do ở khu cách li, do dịch bệnh.

Thể theo nguyện vọng của các học viên này, Học viện thông báo bổ sung duy nhất lịch thu học phí đến 16g00 ngày 07/01/2022 (thứ 6).

Học viên cao học kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (Xem học phí/Nhập mã HV).

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, SV xem chi tiết trong Thông báo 1938/HVN-TB ngày 02/11/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=370:2021-11-02-08-10-36&catid=34:thong-bao&Itemid=1.

Đề nghị học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN, Hội SV HV.

- Lưu Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

(Đã ký)