\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

\r\n

\r\n -----------------------------------------------

\r\n

\r\n Số:  06  /NNH-TCCB

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n -------------------------------------------------------------------

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày   03   tháng  01  năm 2012

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n QUYẾT ĐỊNH

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  Về việc Ban hành Quy định về việc lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa

\r\n

\r\n nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

\r\n

\r\n ---------------------------------------------------------------------------------

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

\r\n

\r\n             Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;           

\r\n

\r\n             Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học";

\r\n

\r\n             Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

\r\n

\r\n Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n QUYẾT ĐỊNH:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             Điều 1.Nay ban hành "Quy định về việc lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội".

\r\n

\r\n             Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

\r\n

\r\n             Điều 3.Các ông (bà) Trưởng phòng TCCB, HC-TH, TC-KT, Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Trần Đức Viên (đã ký)

\r\n

\r\n                                

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như Điều 3;

\r\n

\r\n - Lưu: VT,TC,HS,LT(80).

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                             

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n QUY  ĐỊNH

\r\n

\r\n  Về việc lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (Ban hành kèm theo Quyết định số   06 /QĐ-NNH ngày  03 tháng 01 năm 2012

\r\n

\r\n của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Phần I

\r\n

\r\n MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC CHUNG

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             1.Lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa nhằm giúp cho Đảng uỷ, Hiệu trưởng những cơ sở để quyết định bổ nhiệm các cán bộ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có uy tín hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trưởng khoa.

\r\n

\r\n             2. Ban Chỉ đạo điều hành việc lấy thư giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Trường. Chi uỷ các khoa lãnh đạo tốt việc tổ chức lấy thư giới thiệu chức vụ Trưởng khoa tại đơn vị. Các đoàn thể có trách nhiệm vận động quần chúng thực hiện tốt các quy định ban hành.

\r\n

\r\n             3. Tất cả các cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động hiện đang công tác tại các đơn vị (đã hết tập sự) đều được quyền giới thiệu người đáp ứng các tiêu chuẩn kèm theo quy định này.

\r\n

\r\n                 4.Nhiệm kỳ của Trưởng khoa theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng và không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Phần II

\r\n

\r\n QUY TRÌNH LẤY THƯ GIỚI THIỆU, BỔ NHIỆM TRƯỞNG KHOA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             1. Hiệu trưởng và Đảng uỷ Trường căn cứ vào các văn bản hướng dẫn phân tích tình hình cụ thể của Trường thống nhất phương án cơ cấu tổ chức các khoa và quy trình lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa.

\r\n

\r\n             2. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập và giao nhiệm vụ.

\r\n

\r\n             3. Thành lập Ban tổ chức cấp khoa giúp cho Ban chỉ đạo Trường bao gồm:

\r\n

\r\n             - Trưởng Khoa                                      là Trưởng Ban;

\r\n

\r\n             - Bí thư Chi bộ                                      là Phó Ban;

\r\n

\r\n             - Chủ tịch Công đoàn Khoa                    là Uỷ viên;

\r\n

\r\n             - Bí thư Liên Chi đoàn (nếu có) là cán bộ            là Uỷ viên;

\r\n

\r\n             - Trợ lý tổ chức Khoa                            là Thư ký.        

\r\n

\r\n             4. Ban chỉ đạo Trường cùng với Ban tổ chức khoa tổ chức họp toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong khoa để phổ biến chủ trương, quy trình lấy thư giới thiệu Trưởng khoa.

\r\n

\r\n             Nội dung:

\r\n

\r\n             - Đọc quyết định của Hiệu trưởng về Quy định về việc lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016 ;

\r\n

\r\n             - Phổ biến chủ trương, quy định, quy trình thực hiện;

\r\n

\r\n             - Hướng dẫn cách viết thư giới thiệu, thời gian bỏ thư vào hòm thư;

\r\n

\r\n             - Từng cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động nhận thư giới thiệu, ký tên vào danh sách nhận thư và tự mình viết thư giới thiệu;

\r\n

\r\n             - Trước khi bỏ thư, hòm thư được công khai và niêm phong;

\r\n

\r\n             - Bỏ thư vào hòm thư.

\r\n

\r\n             5. Giờ bắt đầu và kết thúc bỏ thư giới thiệu do Hiệu trưởng quy định và được công bố công khai.

\r\n

\r\n             6. Kết thúc bỏ thư giới thiệu, hòm thư được niêm phong kín và chuyển về phòng Hiệu trưởng hoặc Bí thư Đảng ủy Trường.

\r\n

\r\n             7. Thành phần Ban kiểm thư bao gồm:

\r\n

\r\n                         - Hiệu trưởng                                        là Trưởng Ban;

\r\n

\r\n                         - Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng uỷ                       là Uỷ viên;

\r\n

\r\n                         - Trưởng hoặc Phó phòng Tổ chức CB   là Uỷ viên thư ký

\r\n

\r\n             Kết quả kiểm thư không công bố công khai.

\r\n

\r\n             8. Dựa vào kết quả kiểm thư giới thiệu, tình hình cụ thể và yêu cầu phát triển của khoa, Hiệu trưởng trao đổi với Chi uỷ khoa đề xuất danh sách cán bộ có thể đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa để xin ý kiến Đảng uỷ. Sau khi có Nghị quyết của Đảng uỷ về nhân sự, Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa.

\r\n

\r\n             9. Ban chỉ đạo, Ban thư ký phối hợp với Ban tổ chức khoa tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa tại đơn vị.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n TM. ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

\r\n

\r\n BÍ THƯ

\r\n
\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Vũ Văn Liết (đã ký)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Trần Đức Viên (đã ký)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Phụ lục 1:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n TIÊU CHUẨN TRƯỞNG KHOA

\r\n

\r\n (Vận dụng ở Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 1.Có phẩm chất chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có phong cách lãnh đạo dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có trách nhiệm với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

\r\n

\r\n 2.Là giảng viên có học vị tiến sĩ, có kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

\r\n

\r\n 3.Có đủ sức khoẻ đảm bảo công tác.

\r\n

\r\n 4.Độ tuổi bổ nhiệm:

\r\n

\r\n - Lần đầu: Tuổi đời không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ (Nam: tính từ 12/1956, Nữ tính từ 12/1961).

\r\n

\r\n - Bổ nhiệm lại: Còn đủ từ 02 năm trở lên tính từ 12/2011.

\r\n

\r\n 5.Trong trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n Danh sách cán bộ, viên chức các khoa

\r\n