TT

Tác giả/nhóm tác giả

Tên công trình

Năm nhận giải

1.

GS.TS. Lương Định Của

Chọn tạo giống lúa chiêm xuân và hè thu năng xuất cao: giống Nông nghiệp 1, giống 813m, giống chiêm 314, giống Nông nghiệp 8-3888, giống nông nghiệp 75-1, mở đầu phong trào thâm canh hạt 5 tấn lúa/ha ở miền Bắc Việt Nam năm 1955 – 1974

1996

2.

GS.TS. Bùi Huy Đáp

Tổng kết kinh nghiệm và thực nghiệm chuyển vụ lúa xuân ở miền Bắc Việt Nam nâng lên thành lý luận và phát động thành phong trào quần chúng năm 1965 – 1975

1996

3.

GS.VS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng

Công trình Chọn tạo các giống lúa mới cho một số vùng sinh thái

2000

4.

PGS. TS. Nguyễn Thiện; PGS. TS. Lê Thanh Hải; PGS. TS. Võ Trọng Hốt; KS. Lê Bá Lịch; KS. Vũ Kính Trực; GS. TS. Trần Đình Miên; KS. Lưu Kỷ; PGS. TS Nguyễn Khánh Quắc; 
PGS. TS. Phạm Hữu Doanh; 
PGS. TS. Đinh Hồng Luận

Công trình Nghiên cứu lợn lai 
có năng suất và chât lượng cao ở Việt Nam

2000

5.

GS.TS. Cao Liêm; GS. TS. Vũ Cao Thái; TS. Trần Khải; KS. Vũ Ngọc Tuyên; PGS. TS. Tôn Thất Chiểu; KS. Đỗ Đình Thuận và các cộng sự

Công trình Điều tra – Phân loại – Lập bản đồ đất Việt Nam

 

2000