Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo Hội thảo "Áp dụng IFRS - Chia sẻ kinh nghiệm tại Malaysia và Việt Nam" theo file đính kèm

29-10-2020-thu-moi-hoi-thao.pdf

29-10-2020-chuong-trinh-hoi-thao.pdf