BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________

Số: 1528 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 63

 

Căn cứ Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017, Quyết định 1312/QĐ-HVN ngày 09/05/2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Căn cứ đề nghị của Trưởng các Khoa thuộc Học viện.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo chỉ tiêu xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 63 như sau:

 

STT

Ngành

Chuyên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Đối tượng xét tuyển

1

Chăn nuôi

Khoa học vật nuôi

25

SV các lớp Chăn nuôi khoá 63

Chăn nuôi - thú y

110

Dinh dưỡng và Công nghệ thức ăn chăn nuôi

40

2

Kỹ thuật cơ khí

Cơ khí nông nghiệp

25

SV các lớp Kỹ thuật cơ khí khóa 63

Cơ khí chế tạo máy

40

Cơ khí thực phẩm

35

3

Kỹ thuật điện

Hệ thống điện

65

Sv các lớp Kỹ thuật điện khóa 63

Tự động hoá

60

4

Công nghệ thông tin

Hệ thống thông tin

50

SV các lớp Công nghệ thông tin khóa 63

An toàn thông tin

70

Công nghệ thông tin

50

Công nghệ phần mềm

50

5

Công nghệ thông tin (POHE)

Công nghệ phần mềm

32

SV các lớp Công nghệ thông tin POHE khóa 63

Mạng máy tính và web

32

Toán tin ứng dụng

32

6

Công nghệ thực phẩm

Quản lý chất lượng vệ sinh thực phẩm

100

SV các lớp Công nghệ thực phẩm khóa 63

Công nghệ thực phẩm

403

7

Kế toán

Kế toán

400

SV các lớp Kế toán khóa 63

Kế toán kiểm toán

201

8

Kế toán (POHE)

Kế toán

27

SV các lớp Kế toán POHE khóa 63

Kế toán - Kiểm toán

27

9

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

79

SV các lớp Quản trị kinh doanh khóa 63

Quản trị tài chính

70

Quản trị marketing

70

10

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

69

SV các lớp Khoa học cây trồng khóa 63

Chọn giống cây trồng

30

Cây dược liệu

30

11

Nuôi trồng thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản

41

SV các lớp Nuôi trồng thủy sản khóa 63

Bệnh học thuỷ sản

41

12

Kinh tế

Kinh tế

249

SV các lớp Kinh tế khóa 63

Kinh tế phát triển

100

Quản lý kinh tế

100

13

Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư

22

SV các lớp Kinh tế đầu tư khóa 63

Kế hoạch và đầu tư

22

14

Phát triển nông thôn POHE

Quản lý phát triển nông thôn (POHE)

31

SV các lớp Phát triển nông thôn khóa 63

15

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường

25

Sv các lớp Kinh tế nông nghiệp khóa 63

Kinh tế nông nghiệp

31

16

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

88

SV các lớp Quản lý đất đai khóa 63

Quản lý bất động sản

25

Công nghệ địa chính

25

 

Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ điểm trung bình chung học kỳ I năm học 2018-2019 để xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển nhưng không trúng tuyển vào học chuyên ngành đã đăng ký theo nguyện vọng 1 sẽ được xét đến các nguyện vọng tiếp theo.

Giám đốc Học viện đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Ban cán sự các lớp có đối tượng xét tuyển nêu trên phổ biến thông báo này để sinh viên lựa chọn học một trong các chuyên ngành đã nêu và viết phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm); Ban cán sự các lớp thu phiếu đăng ký dự tuyển của sinh viên và nộp về Bàn số 3 - ban Quản lý đào tạo của Học viện trước ngày 31/01/2019.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, sinh viên;

- Lưu QLĐT, VT,TH(20).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường