HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH

___________________

Số : 1451/TB-HVN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO 

V/v kết quả thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

và bằng đại học thứ 2 năm 2018

  

Căn cứ Quy định chấm thi tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-HVN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:

1.  Kết quả thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học và bằng đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2018 (chi tiết xem file đính kèm).

2.  Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm) của thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học và bằng đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2018 như sau:

-  Thời hạn nhận đơn phúc khảo: trước 17h00 ngày 24/12/2018 (không thu đơn vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo lịch của nhà nước);

-  Lệ phí phúc khảo: 20.000/ 1 bài thi;

-  Địa điểm nộp lệ phí: Ban Tài chính Kế toán, phòng 108, tầng 1, nhà hành chính;

-  Địa điểm nộp đơn phúc khảo (có xác nhận đã nộp lệ phí): Ban Quản lý đào tạo, phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để thi sính biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Học viên dự thi (website);

- Ban TC&KT;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (2).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường