BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 78 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh dự thi thử chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

mô phỏng trình độ PET, FCE Cambridge đợt thi tháng 4 năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch thi thử chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge, Học viện thông báo lịch thi và danh sách dự thi như sau:

1.    Danh sách thí sinh dự thi và phòng thi: Thí sinh tra cứu tại file đính kèm;

2.    Thời gian dự thi: Thứ 6 - ngày 23/04/2021

-       Trình độ B1 (PET): Từ 13h45 đến 15h15

-       Trình độ B2 (PCE): Từ 13h45 đến 16h00

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ thi theo thông báo này và xuất trình thẻ sinh viên/ chứng minh thư nhân dân hoặc giấy xác nhận là sinh viên (có dán ảnh) của ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên. Thí sinh không có một trong các giấy tờ trên hoặc đến chậm quá 15 phút sau khi tính thời gian thi sẽ không được dự thi.

Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ tại bàn số 2 – ban Quản lý đào tạo (P121, Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 22/04/2021.

Nơi nhận:

- Thí sinh (website);

- Lưu: QLĐT, NPD (1).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QLĐT

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Viết Đăng