\r\n         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n                                                               

\r\n

\r\n                Số:  266 /TB-NNH                                                Hà Nội, ngày 03 tháng 4  năm 2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014  như sau:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n I/ Chuyên ngành đào tạo:

\r\n

\r\n  Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Di truyền và chọn giống cây trồng, Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu hoạch, Chăn nuôi, Thú y, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n II/ Chỉ tiêu tuyển sinh:

\r\n

\r\n - Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2 bằng chỉ tiêu của năm 2014 trừ đi số thí sinh đã tuyển đợt 1, số chỉ tiêu còn lại được phân bổ theo các chuyên ngành và phù hợp với năng lực của từng Khoa.

\r\n

\r\n             - Trường hợp chuyên ngành tuyển không hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu chưa tuyển sẽ được chia đều theo tỷ lệ năng lực của các Khoa khác có nhiều thí sinh dự thi.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n III/ Thời gian đào tạo và điều kiện mở lớp:

\r\n

\r\n - Lớp học trong giờ hành chính: 1,5 năm.

\r\n

\r\n - Lớp học ngoài giờ hành chính: 2,0 năm.

\r\n

\r\n - Lớp học chỉ mở khi có 10 học viên trở lên, nếu số học viên của lớp có dưới 10 thì học viên phải chuyển đến lớp khác cùng chuyên ngành hoặc được Nhà trường cho bảo lưu kết quả để học cùng đợt sau.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n IV/ Điều kiện đăng ký dự thi và môn thi tuyển sinh:

\r\n

\r\n 1/ Điều kiện đăng ký dự thi.

\r\n

\r\n  Thí sinh có đủ điều kiện dưới đây sẽ được đăng ký dự thi:

\r\n

\r\n  Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp hoặc ngành gần (thuộc nhóm 1 và nhóm 2) với chuyên ngành đào tạo được Quy định tại Danh mục chương trình đào tạo thạc sĩ 2013 – 2015 của Trường. Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần (thuộc nhóm 1 và nhóm 2 nêu trên) với chuyên ngành đào tạo phải học bổ túc kiến thức và thi đạt yêu cầu hết số môn đã bổ túc quy định tại Danh mục chương trình đào tạo thạc sĩ 2013 - 2015.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             2/ Môn thi tuyển sinh: cơ bản, cơ sở theo bảng dưới đây và Anh văn trình độ tương đương cấp A2 khung châu Âu chung.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n TT

\r\n
\r\n

\r\n Chuyên ngành đào tạo

\r\n
\r\n

\r\n Môn cơ bản

\r\n
\r\n

\r\n Môn cơ sở

\r\n
\r\n

\r\n Môn

\r\n

\r\n ngoại ngữ

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n Bảo vệ thực vật

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Bảo vệ thực vật đại cương

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n Khoa học cây trồng

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Sinh lý thực vật

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n Di truyền và chọn giống cây trồng

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Di truyền thực vật

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n Công nghệ sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Sinh học phân tử

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n Công nghệ sau thu hoạch

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Sinh lý – hoá sinh nông sản sau thu hoạch

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n Chăn nuôi

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Sinh lý động vật

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n Thú y

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Sinh lý động vật

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n Khoa học môi trường

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Sinh thái môi trường

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n Khoa học đất

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Hoá phân tích

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n Kỹ thuật tài nguyên nước

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Hoá phân tích

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n Quản lý đất đai

\r\n
\r\n

\r\n Toán sinh học

\r\n
\r\n

\r\n Trắc địa

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n Kỹ thuật cơ khí

\r\n
\r\n

\r\n Toán kỹ thuật

\r\n
\r\n

\r\n Sức bền vật liệu

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n Kỹ thuật điện

\r\n
\r\n

\r\n Toán kỹ thuật

\r\n
\r\n

\r\n Lý thuyết mạch điện

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n Kinh tế nông nghiệp

\r\n
\r\n

\r\n Nguyên lý kinh tế

\r\n
\r\n

\r\n Nguyên lý kinh tế N.nghiệp

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n Phát triển nông thôn

\r\n
\r\n

\r\n Nguyên lý kinh tế

\r\n
\r\n

\r\n Phát triển nông thôn

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n Quản lý kinh tế

\r\n
\r\n

\r\n Nguyên lý kinh tế

\r\n
\r\n

\r\n Khoa học quản lý

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n Quản trị kinh doanh

\r\n
\r\n

\r\n Nguyên lý quản trị

\r\n
\r\n

\r\n Nguyên lý kinh doanh

\r\n
\r\n

\r\n Anh văn

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Trong thời gian Nhà trường thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ thì Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n V/ Thời gian thi tuyển: từ 22 đến 24/8/2014.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             Thí sinh có nhu cầu đào tạo trình độ Thạc sĩ  cần liên hệ với ban Quản lý đào tạo, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội)  để nhận mẫu hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyểnsinh trong thời gian từ 04/4/2014 đến 16/5/2014. Riêng thí sinh đăng ký dự thi ngành đúng, phù hợp với chuyên ngành đào tạo được kéo dài thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 21/7/2014 (thí sinh có thể tự in mẫu hồ sơ và kế hoạch chung về tuyển sinh có đính kèm theo thông báo này).

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.hua.edu.vn  tại mục Thông báo.

\r\n

\r\n              Điện thoại: 04 62617520.

\r\n

\r\n                                                                                                                                                                                   

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                            KT/HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n - Thí sinh có nhu cầu.                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n - Lưu QLĐT, VTHC.                                                                               Đã ký

\r\n

\r\n                                                                                                                  Đinh Văn Chỉnh

\r\n