\r\n          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n                                                                                                  Hà Nội, ngày  10  tháng  3  năm 2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n     LỊCH VÀ THỜI GIAN BIỂU

\r\n

\r\n THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2014

\r\n

\r\n (Kỳ thi ngày 28 – 30/3/2014 tại giảng đường Nguyễn Đăng)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n           I/ LỊCH THI  

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Ngày

\r\n
\r\n

\r\n Buổi

\r\n
\r\n

\r\n Nội dung

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Ngày  28/3/2014

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Từ 8 g 00

\r\n

\r\n đến 9 g 00

\r\n
\r\n

\r\n Phát giấy báo thi kiêm thẻ dự thi cho thí sinh (TS).

\r\n

\r\n Phổ biến quy chế, lịch thi... Tổng hợp những sai sót đã ghi trong giấy báo thi do TS  phản ảnh và báo về ban chỉ đạo điểm thi để đính chính. 

\r\n
\r\n

\r\n Ngày 29/3/2014

\r\n
\r\n

\r\n Sáng

\r\n
\r\n

\r\n Thi môn 1:  Cơ bản (Toán sinh học, Toán kỹ thuật, Nguyên lý kinh tế, Nguyên lý quản trị)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Chiều

\r\n
\r\n

\r\n Thi môn 2:  Cơ sở (12 môn)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Sáng

\r\n
\r\n

\r\n Thi môn 3:  Anh  văn.

\r\n
\r\n

\r\n Ngày 30/3/2014

\r\n
\r\n

\r\n Chiều

\r\n
\r\n

\r\n Các tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và đề cương của nghiên cứu sinh

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             II/ THỜI GIAN BIỂU

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Buổi sáng

\r\n
\r\n

\r\n Buổi chiều

\r\n
\r\n

\r\n Nhiệm vụ, hiệu lệnh

\r\n
\r\n

\r\n 6 g 30

\r\n
\r\n

\r\n 13 g 00

\r\n
\r\n

\r\n Họp cán bộ coi thi, bốc thăm phòng coi thi ...

\r\n
\r\n

\r\n 7 g 00 – 7 g 25

\r\n
\r\n

\r\n 13 g 30 – 13 g 50

\r\n
\r\n

\r\n CBCT ghi số báo danh lên bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi với người  dự thi; phổ biến quy chế thi; Phát giấy thi, giấy nháp cho TS.

\r\n

\r\n Hiệu lệnh - một hồi chuông.

\r\n
\r\n

\r\n 7 g 25 – 7 g 30

\r\n
\r\n

\r\n 13 g 50 – 13 g 55

\r\n
\r\n

\r\n Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi tại Ban chỉ đạo điểm thi

\r\n
\r\n

\r\n 7 g 30 – 7 g 35

\r\n
\r\n

\r\n 13 g 55 – 14 g 00

\r\n
\r\n

\r\n Bóc túi đề thi và phát đề thi cho TS.

\r\n

\r\n Hiệu lệnh - một hồi chuông.

\r\n
\r\n

\r\n 10 g 35

\r\n
\r\n

\r\n 17 g 00

\r\n
\r\n

\r\n Thu bài thi. 

\r\n

\r\n Hiệu lệnh - một hồi chuông.

\r\n
\r\n

\r\n 9 g 35 ngày 30/3

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Thu bài thi môn Anh văn

\r\n

\r\n Hiệu lệnh - một hồi chuông.

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 13 g 30 ngày 30/3

\r\n
\r\n

\r\n Các tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và đề cương của nghiên cứu sinh

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  Nơi nhận:                                                            KT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

\r\n

\r\n - Ban chỉ đạo thi Trường                                                     KT/HIỆU TRƯỞNG                                                                        

\r\n

\r\n - Ban chỉ đạo các Điểm thi                                                                Đã ký                             

\r\n

\r\n - Các phòng thi                                                                           Đinh Văn Chỉnh

\r\n