HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

__________________

Số : 76 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Danh sách dự thi và kế hoạch thi tiếng Anh đầu ra

đại học và cao học đợt thi tháng 4 năm 2021

 

 

I.  Danh sách sinh viên/học viên đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra

1.  Danh sách sinh viên theo học chương trình tiên tiến (CTTT) khóa 58, 59 đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra mô phỏng TOEFL ITP (file đính kèm )

2.  Danh sách học viên từ khóa 29 đợt 1 trở về trước đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra trình độ tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung (file đính kèm )

II.  Kế hoạch thi

Ngày thi

Sáng

Chiều

24/04/2021

Thứ 7

6h30: Thi Đọc – Viết, Nghe tại giảng đường Nguyễn Đăng (cả học viên và sinh viên)

12h45 Thi Nói (ca 1) tại giảng đường Nguyễn Đăng (sinh viên/học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

25/04/2021

Chủ nhật

6h45: Thi nói (ca 2) tại giảng đường Nguyễn Đăng (sinh viên/học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

12h45: Thi nói (ca 3) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

 

- Ghi chú: Học viên và sinh viên dự thi cần mang theo thẻ học viên/sinh viên, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để kiểm tra. Học viên/sinh viên không mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi. Tất cả các vật dụng không được phép mang vào phòng thi, học viên và sinh viên gửi tại phòng giữ đồ ND301 – giảng đường Nguyễn Đăng.

ĐỊA ĐIỂM:

- Sáng ngày 24/04/2021: Từ phòng NĐ303 đến NĐ306, NĐ401 đến NĐ405 Giảng đường Nguyễn Đăng.

-  Từ chiều 24/04/2021 đến chiều ngày 25/04/2021: Từ NĐ401 đến NĐ406 Giảng đường Nguyễn Đăng.

Ban Quản lý đào tạo thông báo các học viên/sinh viên biết và thực hiện theo đúng kế hoạch và thời gian nêu trên.

Mọi thắc mắc về danh sách thi xin liên hệ ban Quản lý đào tạo (cô Dung, phòng 121, nhà Hành chính- ĐT: 0935582686) trước 11h30 ngày 22/04/2021.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo