HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

__________________ 

Số : 58 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Danh sách dự thi và kế hoạch thi tiếng Anh đầu ra

đại học và cao học đợt thi tháng 4 năm 2019 

 

I.   Danh sách sinh viên/học viên đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra

1.  Danh sách sinh viên theo học chương trình tiên tiến (CTTT) khóa 58, 59 đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra mô phỏng TOEFL ITP (file đính kèm)

2.  Danh sách học viên từ khóa 27 đợt 1 trở về trước đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra trình độ tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung (file đính kèm)

II.  Kế hoạch thi

Ngày thi

Sáng

Chiều

06/04/2019

Thứ 7

6h30: Thi Đọc – Viết, Nghe tại giảng đường Nguyễn Đăng (cả học viên và sinh viên)

12h45 Thi Nói (ca 1) tại giảng đường Nguyễn Đăng (sinh viên/học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

07/04/2019

Chủ nhật

6h45: Thi nói (ca 2) tại giảng đường Nguyễn Đăng (sinh viên/học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

12h45: Thi nói (ca 3) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

 

- Ghi chú: Học viên và sinh viên dự thi cần mang theo thẻ học viên/sinh viên, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để kiểm tra. Học viên/sinh viên không mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi.

ĐỊA ĐIỂM:

- Sáng ngày 06/04/2019: Từ phòng NĐ303 đến NĐ306, NĐ401 đến NĐ406 Giảng đường Nguyễn Đăng.

-  Từ chiều 06/04/2019 đến chiều ngày 07/04/2019: Từ NĐ401 đến NĐ406 Giảng đường Nguyễn Đăng.

Ban Quản lý đào tạo thông báo các học viên/sinh viên biết và thực hiện theo đúng kế hoạch và thời gian nêu trên.

Mọi thắc mắc về danh sách thi xin liên hệ ban Quản lý đào tạo (cô Dung, phòng 121, nhà Hành chính- ĐT: 0935582686) trước 11h30 ngày 04/04/2019.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

  

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Viết Đăng