BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số : 100 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi và ôn thi tiếng Anh đầu ra cho cao học

đợt thi tháng 9 năm 2019 


Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra cao học đợt tháng 9 năm 2019,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch ôn thi và dự thi tiếng Anh đầu ra cho học viên từ khóa 27 trở về trước như sau:

a) Trình độ: tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung

b) Thời gian

- Ôn thi: chiều thứ sáu, tối thứ sáu và tối thứ bảy từ ngày 16/08/2019 đến 31/08/2019

-  Thi: sáng từ 6h45, chiều từ 12h45 vào các ngày

Thứ 7 ngày 07/09/2019

Chủ nhật ngày 08/09/2019

c/ Lệ phí

-  Dự thi: 300.000 VNĐ/ 1 học viên

-  Ôn thi: 300.000 VNĐ/1 học viên

1. Học viên đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) hoặc lớp trưởng các lớp từ khóa 27 trở về trước lập danh sách đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) có xác nhận đã nộp lệ phí của Ban Tài chính và Kế toán (P108 – nhà Hành chính) gửi về Ban Quản lý đào tạo (P121 – nhà Hành chính) chậm nhất là 17h00 ngày 02/08/2019.

2. Học viện thông báo Kế hoạch ôn thi trước 17h00 ngày 14/08/2019  và Kế hoạch thi của các học viên trước 17h00 ngày 02/09/2019 trên website www.vnua.edu.vn/ daotao.vnua.edu.vn.

Học viện thông báo cho học viên từ khóa 27 trở về trước biết và đăng ký.

 

Nơi nhận:

- Học viên (trên website);

- Trợ lý SĐH các khoa;

- Ban TC & KT;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (15).

TL. GIÁM ĐỐC

KT TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo