BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 ___________________

Số : 219/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ____________________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

                

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017


Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT  ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-HVN ngày 10/8/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập từ học kỳ 2 năm học 2015 – 2016;

Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa, Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên, Ban Quản lý Đào tạo, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên chỉ đạo các lớp sinh viên thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học
2016 – 2017 theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT)

Sinh viên đại học các khoá 57, 58, 59, 60, 61 và cao đẳng K6, K7, K8 được xét HBKKHT kỳ 2 năm học 2016-2017 phải có đủ những điều kiện sau:

-   Điểm trung bình chung học kỳ 1 năm học 2016 – 2017  đạt từ 2,50 trở lên;

-   Không có học phần bị điểm F;

-   Tích luỹ tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ (khoá 57 tích luỹ tối thiểu 18 tín chỉ/học kỳ, các lớp cao đẳng và K61 xét theo số tín chỉ thực học trong học kỳ);

-   Kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ 1 năm học 2016 – 2017.   

2. Quy trình, nguyên tắc xét cấp học bổng khuyến khích học tập 

Quỹ HBKKHT được khoán theo nhóm ngành và khoá học chương trình tiên tiến, chất lượng cao, bậc cao đẳng. Học viện giao khoán quỹ HBKKHT trong học kỳ 2 năm học
2016 – 2017 để các Khoa chủ động cân đối và quyết định các mức HBKKHT cho sinh viên. Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên phối hợp cùng Ban Tài chính và Kế toán,
Ban Quản lý Đào tạo để xác định mức khoán quỹ HBKKHT giao cho các Khoa.

3. Tổ chức thực hiện

Ban chủ nhiệm các Khoa phối hợp cùng Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên, Ban Quản lý Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên để chỉ đạo các lớp bình xét, phân loại, xếp hạng, lập danh sách sinh viên của Khoa đề nghị được xét cấp HBKKHT trong giới hạn quỹ HBKKHT được giao (theo mẫu) gửi về Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên trước ngày 20/3/2016.

Các Khoa chịu trách nhiệm kiểm tra chính xác kết quả học tập, rèn luyện và mức HBKKHT của sinh viên, Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên, Ban Tài chính và Kế toán chịu trách nhiệm tổng hợp, cân đối trình Hội đồng xét cấp HBKKHT và trợ cấp xã hội Học viện quyết định. 

Các mức học bổng khuyến khích học tập

Ngành học (Khoa)

Mức học bổng (đồng/tháng)

Đại học

Cao đẳng

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Thú y

930.000

980.000

1.030.000

745.000

785.000

825.000

Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Điện, Cơ khí, CNTT

760.000

810.000

860.000

610.000

650.000

700.000

Ngành học và Khoa còn lại

640.000

690.000

740.000

520.000

560.000

600.000

Mức học bổng KKHT đào tạo theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao bằng 1,5 lần mức học bổng quy định như sau:

Ngành học (Khoa)

Mức học bổng (đồng/tháng)

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Điện, Cơ khí, CNTT

1.140.000

1.200.000

1.300.000

Ngành học và Khoa còn lại

960.000

1.050.000

1.100.000

 

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Ban TC&KT, Ban QLĐT, ĐTN, HSV;

- Lưu VT, Ban CTCT&CTSV, TMDUC(20).

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN THANH HẢI