BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

Số: 32/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017 

 

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

đối với nghiên cứu sinh 

 

 

Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đơn vị nhận tiền: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản:  124 000 000 265

Tại Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank)

Nội dung nộp tiền: Nộp tiền học phí, tên nghiên cứu sinh, chuyên ngành, năm quyết định công nhận làm nghiên cứu sinh.

Mức học phí: Mức học phí áp dụng theo Quyết định số 1396/QĐ-HVN ngày 11/05/2017  về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (có quyết định kèm theo).

Thời gian nộp: từ 18/08/2017 đến 30/09/2017.

Mức học phí phải nộp kỳ 1 năm học 2017 – 2018 là: 13.250.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2017).

Đối với nghiên cứu sinh đã hoàn thành học phí đến hết tháng 06/2017 số tiền học phí phải nộp kỳ này là:  13.250.000 đồng/1kỳ/6tháng (tính từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2017).

Đối với nghiên cứu sinh chưa hoàn thành học phí tính đến tháng 06/2017 số tiền học phí phải nộp kỳ này là: số tiền học phí còn nợ + 13.250.000 đồng/1kỳ/6tháng (tính từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2017).

Hoàn thành học phí là một tiêu chí để xét điều kiện bảo vệ tiến độ, chuyên đề, bảo vệ cấp bộ môn và bảo vệ cấp Học viện của nghiên cứu sinh.

Đề nghị toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận

- Các Khoa chuyên môn;

- Ban TC&KT;

- Ban QLĐT;

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng