BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________
Số: 948 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________


Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2016


THÔNG BÁO

 

Về các thông tin tuyên truyền liên quan đến Quyết định điều chỉnh mức thu học phí

năm học 2016-2017 

Kính gửi:       - Trưởng các đơn vị

                       - Bí thư các Chi bộ

                       - Bí thư BCH Đoàn Thanh niên CSHCM Học viện

                       - Hội trưởng Hội Sinh viên Học viện    

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (NĐ 86) ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 873) về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) giai đoạn 2015 - 2017, ngày 11 tháng 7 năm 2016, Giám đốc Học viện đã ban hành Quyết định số 1948/QĐ-HVN về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017.

Tuy nhiên, sau khi Quyết định trên được ban hành, đã có nhiều nguồn thông tin trên Facebook thiếu chính xác, phản ánh sai bản chất của nội dung, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín và vị thế của Học viện.

Giám đốc Học viện đề nghị các trưởng đơn vị, Bí thư các chi bộ, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện thông báo đầy đủ, chính xác các nội dung liên quan cho đảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên, học viên trong toàn Học viện để hiểu rõ bản chất của sự việc theo các nội dung sau:

+       Học phí tăng dựa trên lộ trình tăng học phí được qui định trong Nghi định 86 và cam kết của Học viện trong QĐ 873;

+       Mức học phí của Học viện được xác định theo ngành đăng kí học và theo tháng (theo qui định của NĐ 86);

+       Học phí của 01 tín chỉ (TC) được xác định dựa trên học phí 1 tháng x số tháng của toàn chương trình (4 năm hay 5 năm) và chia cho tổng số tín chỉ theo yêu cầu của khóa học (khóa 57 về trước là 140 và 180 TC; khóa 58-60 là 120 và 150 TC; khóa 61 là 128 và 158 TC);

+       Học phí ngành nông, lâm, thủy sản đã được qui định trong QĐ 873 (730.000 đồng/tháng); Học phí các ngành khác có mức tăng như năm học trước (16,4%) (trong QĐ 873, Học viện cam kết trần học phí tối đa không vượt quá 1.400.000 đồng/tháng);

+       Học phí cao học được chia ra 2 nhóm chương trình với 46 và 60 TC, hệ đào tạo trong giờ và ngoài giờ hành chính (nhưng không vượt trần của QĐ 873);

+       Học phí của Học viện so với các trường tự chủ và không tự chủ theo Nghị định 86 cụ thể như sau:

 

Khối ngành
đào tạo

Trường

Năm học 2015-2016 (1000đ/ tháng)

Năm học 2016-2017
(1000đ/ tháng)

So sánh HP của HV (cao hơn mức trần HP trường không tự chủ (%) và bằng % mức trần HP của trường tự chủ)

2015-2016

2016-2017

1. Nông, lâm, thủy sản;

KHÔNG
tự chủ

610

670

4,9

9,0

Học viện

640

730

 

 

Tự chủ

1.750

1.750

36,6

41,7

2. Khoa học xã hội, kinh tế, quản lý, kế toán,...

KHÔNG
tự chủ

610

670

4,9

11,2

Học viện

640

745

 

 

Tự chủ

1.750

1.750

36,6

41,7

3. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ (CNSH, CNTP, CNTT, MT, Cơ điện, ...);

KHÔNG
tự chủ

720

790

5,0

11,4

Học viện

756

880

 

 

Tự chủ

2.050

2.050

36,6

42,6

4. Thú y

KHÔNG
tự chủ

880

970

5,7

11,3

Học viện

930

1.080

 

 

Tự chủ

4.400

4.400

36,9

42,9

Như vậy mức học phí mà Học viện áp dụng nằm trong lộ trình tăng học phí Chính phủ cho phép và mới chỉ bằng <43% so với mức trần học phí Chính phủ đã quy định cho trường tự chủ.

Giám đốc Học viện yêu cầu trưởng các khoa, trưởng các đơn vị, bí thư các chi bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tich Hội sinh viên:

 1) Chuyển thông báo và quán triệt đúng nội dung thông báo này tới cán bộ, đảng viên, sinh viên, học viên ngay trong ngày Chủ nhật (17/6).

2) Thông báo tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, sinh viên về việc Học viện đã có hòm thư góp ý đặt tại các khoa, nhà hành chính và hòm thư góp ý qua email homthugopy@vnua.edu.vn , đề nghị cán bộ, đảng viên, sinh viên của Học viện gửi ý kiến góp ý, thắc mắc, kiến nghị qua hòm thư góp ý  hoặc địa chỉ trên.  

3) Thông báo quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên của Học viện không tham gia bình luận, lợi dụng để nói xấu Học viện, không tuyên truyền những thông tin không/thiếu chính xác. Đối với những người phát ngôn tuyên truyền không đúng, thiếu văn hóa, xuyên tạc sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng uy tín Học viện, Ban Giám đốc sẽ có giải pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPHV, CTCT&CTSV.

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Lan