\r\n    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n              Số :   160   /TB-NNH                                  Hà Nội, ngày   05    tháng   3   năm  2014             

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ, THẠC SĨ, CỬ NHÂN

\r\n

\r\n THEO HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ HUNGARY NĂM 2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội thông báo trong năm học bắt đầu từ tháng 9/2014, Chính phủ Hungary đã nâng số học bổng thành 50 xuất, dành cho các sinh viên Việt Nam để theo học tại các cơ sở đào tạo đại học Hungary ở các cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với các ngành Kỹ thuật – Công nghệ, Công nghiệp nước, Nông nghiệp, Y - Dược, Thể thao, Du lịch, Nghệ thuật.

\r\n

\r\n Để có thể tận dụng được cơ hội này, Đại sứ quán trân trọng đề nghị Trường xem xét khả năng tham gia trực tiếp vào chương trình học bổng của Hungary, đề cử các học viên sang học ngay trong năm học 2014 – 2015. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo là lĩnh vực hợp tác quan trọng, có truyền thống và là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước, vì vậy Đại sứ quán mong rằng Chương trình học bổng của Hungary sẽ nhận được  sự quan tâm rộng rãi và sẽ là nhân tố góp phần tạo nền tảng để phát triển quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu rộng.

\r\n

\r\n Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam là đầu mối tiếp nhận và xét tuyển hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ là ngày 17/3/2014. Mọi thông tin liên quan hồ sơ, thủ tục, …) có thể tham khảo trên trang website của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

\r\n

\r\n http://www.moet.gov.vn/?page=1.3&type=news&view=5544

\r\n

\r\n Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo để cán bộ, học viên cao học, sinh viên hệ chính quy đang công tác, học tập tại trường được biết và đăng ký tham dự Chương trình học bổng của Chính phủ Hungary.  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n                                                                     

\r\n

\r\n                                                                              PGS, TS. Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n Nơi nhận :

\r\n

\r\n - Tổ Thư ký Website;

\r\n

\r\n - Lưu VTHC, CTCT&CTSV.

\r\n

\r\n                                                                                 

\r\n