\r\n       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n   TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n              Số :   477 /TB-NNH                                       Hà Nội, ngày  21 tháng 5  năm  2014             

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐẠI HỌC PANASONIC 2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Chương trình học bổng Panasonic được thành lập từ năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Tập đoàn Panasonic như một cách Tập đoàn bày tỏ trách nhiệm đối với xã hội thông qua việc phát triển nguồn lực tại các nước sở tại nơi Panasonic đặt nhà máy. Từ năm 2014, chương trình học bổng Panasonic sẽ cung cấp học bổng toàn phần bậc đại học cho các bạn sinh viên khao khát được học tập và cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam. Số lượng học bổng 08 suất.

\r\n

\r\n Căn cứ Công văn số 24-14/CV-PV ngày 09/5/2014 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc giới thiệu chương trình học bổng toàn phần đại học Panasonic 2014;

\r\n

\r\n Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đề nghị Ban chủ nhiệm, tổ Công tác Sịnh viên các Khoa thông báo chương trình học bổng này tới sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên tham dự. 

\r\n

\r\n Để biết thông tin chi tiết, sinh viên truy cập:

\r\n

\r\n 1.     Fanpage: Facebook.com/PanasonicScholarshipVietnam

\r\n

\r\n 2.     Website: http:/www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability

\r\n

\r\n Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp về Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam hoặc nộp hồ sơ trực tiếp qua email: Scholarship.pv@vn.panasonic.com

\r\n

\r\n Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 15/6/2014.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n                                                                     

\r\n

\r\n                                                                                                         PGS. TS. Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n Nơi nhận :

\r\n

\r\n - Tổ Thư ký Website;

\r\n

\r\n - Lưu VTHC, CTCT&CTSV.

\r\n

\r\n (File đính kèm: Chương trình học bổng Panasonic_2014)

\r\n