BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Số: 715 /TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 30 tháng 5năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tham dự giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016

 

Căn cứ Công văn số 01/CV-GTKV/14-2016 ngày 26/04/2016 của Uỷ ban Giải thưởng KOVA về Giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn Giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016 dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học;

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về Giải thưởng KOVA, hạng mục “Nghị lực”và hạng mục “Triển vọng” để sinh viên tham dự Giải thưởng.

Cụ thể như sau:

1.  Giải thưởng KOVA hạng mục “Nghị lực” (8.000.000 đồng/suất HB, số lượng 05 hồ sơ/trường).

* Đối tượng:

- Sinh viên các trường Đại học công lập (hệ đại học chính quy) trên cả nước.

- Không xét sinh viên năm cuối và năm nhất.

- Ưu tiên sinh viên nữ, sinh viên các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa.

* Điều kiện:

- Sinh viên giỏi/xuất sắc, có đạo đức tốt.

- Thuộc hộ nghèo/cận nghèo (hoặc thuộc các trường hợp: mồ côi, bố mẹ khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình… và có hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận).

Lưu ý: không dành cho SV đã nhận được học bổng toàn phần từ các tổ chức khác (học bổng nhận định kỳ hàng năm). SV nhận học bổng KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện.

* Hồ sơ gồm:

- Đơn tham gia (theo mẫu).

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả học kỳ).

- Bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu) cùng các giấy tờ liên quan chứng minh (sổ hộ nghèo, giấy khám sức khỏe…).

- 03 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình SV đang sống.

- CMND bản photo công chứng.

2. Giải thưởng KOVA hạng mục “Triển vọng” (10.000.000 đồng/suất HB, số lượng 02 hồ sơ/trường).

* Đối tượng:

- Sinh viên các trường Đại học công lập (hệ đại học chính quy) trên cả nước.

- Không xét sinh viên năm cuối và năm nhất.

- Ưu tiên sinh viên nữ, sinh viên các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa.

* Điều kiện:

- Học lực đạt loại xuất sắc (điểm trung bình tích lũy từ 9.0), có đạo đức tốt.

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt, đạt giải từ cấp trường trở lên (vai trò chủ nhiệm đề tài).

- Không xét sinh viên từng nhận giải thưởng KOVA- Triển vọng.

Lưu ý: Ưu tiên các công trình mới, có tính sáng tạo và triển vọng ứng dụng cao.

* Hồ sơ gồm:

- Đơn tham gia (theo mẫu)

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả học kỳ).

- Bản báo cáo đầy đủ đề tài/công trình nghiên cứu và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan.

- Bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu).

- CMND bản photo công chứng.

Sinh viên tham dự Giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016 nộp hồ sơ trực tiếp về tổ Công tác sinh viên các Khoa trước ngày 15/6/2016. Khoa lập danh sách gửi  về Ban CTCT và CTSV trước ngày 20/6/2016.

Thông tin đầy đủ, hồ sơ có thể download tại:

Website: http://www.kovapaint.com  hoặc liên hệ Hotline 0989506186.

 

Nơi nhận:

-Ban chủ nhiệm các Khoa;

- Lưu VT, CTCT&CTSV.dcdung05

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc đã ký

Phạm Văn Cường