\r\n         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n              Số :  2421/QĐ-NNH                                              Hà Nội, ngày  15  tháng  11   năm  2013

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n QUYẾT ĐỊNH

\r\n

\r\n Về việc cấp học bổng KKHT, TCXH học kỳ 1 năm học 2013-2014 cho sinh viên

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n

\r\n           Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp 1 thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

\r\n

\r\n           Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998 và Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 28/03/2002 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

\r\n

\r\n           Căn cứ Biên bản Hội đồng xét cấp học bổng KKHT, TCXH  cho sinh viên họp ngày 06/11/2013;

\r\n

\r\n           Xét đề nghị của ông trưởng phòng Công tác chính trị và CTSV, 

\r\n

\r\n QUYẾT ĐỊNH

\r\n

\r\n           Điều 1.  Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 2.875  sinh viên, trợ cấp xã hội cho  1.483  sinh viên các lớp khoá 54, 55, 56, 57 và 58  hệ chính quy trong học kỳ 1 năm học 2013 - 2014. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo.

\r\n

\r\n Thời gian hưởng :

\r\n

\r\n -         Học bổng  khuyến khích học tập cấp 5 tháng

\r\n

\r\n -         Trợ cấp xã hội cấp 6 tháng  

\r\n

\r\n Điều 2.  Các ông (bà) trưởng phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên, trưởng phòng Tài chính – Kế toán, trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như điều 2.                                                                                    PGS,TS. Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n - Lưu HC-TH, CTCT&CTSV.                                                                        

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n     

\r\n