BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________________

Số: 1152/QĐ-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC  ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 cho 534 sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC.

Danh sách sinh viên và số tiền hỗ trợ chi phí học tập được ghi trong bản danh sách kèm theo.

Tổng số tiền hỗ trợ chi phí học tập:  1.938.420.000 đồng 

(Một tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

Điều 2. Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2.

- Lưu VT, CTCT&CTSV, dcdung05.

KT.GIÁM ĐỐC

Phó giám đốc

Phạm Văn Cường