BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

Số: 1081/HVN-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ miễn giảm học phí đối với sinh viên là người dân tộc thiểu

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Từ học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, thuộc đối đượng được giảm 70% học phí.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc đối tượng nêu trên thuộc các khóa 57 (hệ 5 năm), 58, 59, 60 và cao đẳng K6, K7 nộp hồ sơ để được hưởng chính sách MGHP bắt đầu từ học kỳ I năm học 2016 - 2017. Cụ thể như sau:

1.      Hồ sơ gồm:

-  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu 01)

-  Bản sao giấy khai sinh

-  Bản sao công chứng sổ hộ khẩu thường trú

-  Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2.      Thời hạn nộp hồ sơ:  Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 05/9/2016

3.      Địa điểm nộp hồ sơ:  Văn phòng Khoa

4.      Lưu ý:

- Sinh viên thuộc các đối tượng miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, chính sách giáo dục đối với sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hưởng chế độ trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 sẽ tiếp tục được hưởng trong học kỳ I năm học 2016 – 2017, không cần nộp lại hồ sơ.

- Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ học kỳ I năm học 2016 – 2017 sinh viên là con mồ côi cả cha lẫn mẹ không thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí.

Giám đốc Học viện đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết. Các Khoa thu nhận hồ sơ, lập danh sách (Mẫu 02) kèm theo hồ sơ gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 07/9/2016.  

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa;

- Lưu VT, CTCT&CTSV. TMDUC03


KT.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


PGĐ.Phạm Văn Cường