BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số : 21/HVN-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________


Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng

trong kì hè, năm học 2016 – 2017
từ 20/06 đến 19/07/2017

           

1. Mức học phí

Học kì hè, năm học 2016 – 2017, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1948/QĐ-HVN ngày 11/07/2016 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam .

2. Hình thức nộp tiền học phí

+ Nộp bằng chuyển khoản (nộp tiền qua tài khoản của sinh viên);

+ Tất cả sinh viên từ khoá 54 đến khoá 61, và sinh viên hệ cao đẳng.

+ Học viện chỉ thực hiện thu tiền qua Tài khoản sinh viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Chương Dương (Vietinbank Chương Dương). Do vậy, sinh viên cần kiểm tra học phí của mình.

+ Cách thức thu tiền qua Tài khoản cá nhân, sinh viên cần làm các thủ tục sau:

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/06/2017 đến 16 giờ ngày 19/07/2017, sinh viên chuyển tiền vào Tài khoản cá nhân (Tài khoản của sinh viên) mở tại Vietinbank Chương Dương để Học viện thực hiện thu tiền học phí của sinh viên. Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí vào một lần (với mỗi sinh viên). Điều kiện để nộp tiền học phí qua Tài khoản là trong Tài khoản của sinh viên (vào thời điểm Học viện thu) phải có số tiền như sau:

Số tiền trong tài khoản ³ Tổng số học phí đăng ký trong kì hè + Học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) + 50.000 đồng

Trong đó:

Tổng số học phí đăng kí trong kì hè  = Tổng số tín chỉ từng môn học  x  Mức học phí tương ứng với môn học đó

(Mức học phí thực hiện theo Quyết định số 1948/QĐ-HVN ngày 11/07/2016 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam );

50.000 đồng là số tiền cần để duy trì tài khoản tối thiểu, nếu trong tài khoản sinh viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí sinh viên cần nộp thêm tiền ngoài tiền học phí cần có thêm ít nhất 50.000 đồng trong tài khoản để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà sinh viên đăng ký (ví dụ in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại, ...). Các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của sinh viên (nếu sinh viên đăng ký dịch vụ).

Trực tiếp sinh viên hoặc người nhà sinh viên có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào Tài khoản mở tại Vietinbank. Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank, hoặc giao dịch với các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,.... (Sinh viên chú ý giao dịch từ các ngân hàng khác phải có đủ thời gian thì tiền mới chuyển về tài khoản của sinh viên tại Vietinbank)

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản nếu thiếu 1 đồng hoặc không đúng thời gian trên, Học viện không thu được tiền học phí của sinh viên. Yêu cầu tất cả sinh viên thuộc đối tượng nộp tiền  bằng chuyển khoản phải thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

Sau thời gian trên sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần kì hè, năm học 2016 – 2017.

Kiểm tra học phí, kết quả thu học phí, sinh viên có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ webside http://daotao.vnua.edu.vn/  Sinh viên cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của sinh viên. Các thông báo liên quan đến học phí, sinh viên có thể tham khảo tại http://daotao.vnua.edu.vn/ và http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/.

Đề nghị các khoa truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương  của Học viện.

 

Nơi nhận

- Các khoa chuyên môn;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV; Đoàn Thanh niên HV;

- Lưu Ban TC & KT;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng