BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 2346/QĐ-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________


Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập

_________________________ 


GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-HVN ngày 23/7/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2015-2016;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy chi trả cho học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau:

Ngành học (Khoa)

Mức học bổng

Đại học

Cao đẳng

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Thú y

930.000

980.000

1.030.000

745.000

785.000

825.000

Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Điện, Cơ khí, CNTT

760.000

810.000

860.000

610.000

650.000

700.000

Ngành học và Khoa còn lại

640.000

690.000

740.000

520.000

560.000

600.000

Mức học bổng khuyến khích học tập đào tạo theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao bằng 1,5 lần mức học bổng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các Khoa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu: VPHV, CTCT&CTSV.

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lan