\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n __________________

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n ____________________

\r\n
\r\n

\r\n Số :  93 /HVN-TCKT

\r\n
\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 29  tháng 04  năm 2016

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

\r\n

\r\n học kì 2 năm học 2015 – 2016 do còn nợ học phí

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Học kì 2, năm học 2015 -2016, Học viện đã có Thông báo số 75/HVN-TCKT ngày 23/02/2016 về việc thông báo lịch thu tiền học phí, lệ phí đối với sinh viên trong học kì 2 năm học 2015 – 2016. Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản từ 24/02/2016 đến 16 giờ ngày 25/04/2016, đối với sinh viên khóa 54 + 55 + 56 + 57 và các lớp cao đẳng; hạn nộp đến 16 giờ ngày 28/04/2016, đối với sinh viên khóa 53 + 58 + 59 + 60.

\r\n

\r\n Thông báo số 84/HVN-TCKT ngày 25/03/2016 về việc thông báo những sinh viên thiếu thông tin tài khoản cá nhân, hạn nộp trước ngày 10/04/2016.  

\r\n

\r\n Thông báo số 89/HVN-TCKT ngày 12/04/2016, về việc đốc thu học phí, lệ phí học kì 2, năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên hệ chính quy.

\r\n

\r\n Học viện đã cập nhật kết quả học phí hết ngày 28/04/2016. Sinh viên tra cứu kết quả học phí của mình tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn vào mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã sinh viên. Các thông báo liên quan đến học phí được đăng tải tại địa chỉ   http://www.vnua.edu.vn; http://daotao.vnua.edu.vn và mục thông báo của Ban Tài chính & Kế toán (http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/).

\r\n

\r\n Học viện thống kê toàn bộ số sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí tính đến ngày 29/04/2016 (Danh sách cảnh báo cấm thi do nợ học phí  kèm theo, sinh viên tra cứu danh sách kèm thông báo trên trang http://www.vnua.edu.vn; http://daotao.vnua.edu.vn).

\r\n

\r\n Theo quy định của Học viện những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 và không được đăng ký học phần cho kỳ 1 năm học 2016 – 2017.

\r\n

\r\n Để tạo điều kiện cho những sinh viện còn nợ học phí, có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học phần kì 2, năm học 2015 – 2016 và được đăng ký học phần kỳ 1, năm học 2016 – 2017, Học viện cho phép sinh viên được nộp học phí từ ngày 29/04/2016 đến 16 giờ ngày 10/05/2016 (cách thức nộp, sinh viên thực hiện như trước đây theo hướng dẫn tại Thông báo số 75/HVN-TCKT ngày 23/02/2016).

\r\n

\r\n Sau thời gian trên, Học viện sẽ không giải quyết việc thu học phí của những sinh viên còn chưa hoàn thành học phí. Sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 và không được đăng ký học phần cho kỳ 1 năm học 2016 – 2017.

\r\n

\r\n Đề nghị tất cả sinh viên có tên trong danh sách trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận :

\r\n

\r\n - Như trên

\r\n

\r\n - Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV;

\r\n

\r\n - Các khoa chuyên môn;

\r\n

\r\n - Lưu Ban TC&KT.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n TL. GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS.TS. Phạm Văn Hùng

\r\n
\r\n