Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm JICA - Khoa học đất

1999

Khoa Quản lý đất đai

1. Trưởng phòng

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

 

2. Kỹ thuật viên

Nguyễn Thọ Hoàng

Nguyễn Đức Hùng

- Máy so màu

- Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử

- Máy đo Pf

- Máy sắc ký khí

- Máy sắc ký ion

- Hệ thống cất Kjedahl...

- Phân tích các chỉ tiêu về đất (Độ bền hạt kết, thành phần hạt kết…); nước (độ cứng, N tổng số, K2O tổng số; phân bón (Chất hữu cơ; Humic; Fulvic, P2O5 tổng số…); mẫu thực vật

- Xây dựng bản đồ chất lượng đất, bản đồ thoái hoá đất,

- Phân tích, đánh giá chất lượng đất, cát các chỉ tiêu vật lý, hoá học cho sân golf theo USGA và chất lượng cỏ (Turf tissue)