STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1

ĐP.2020. TY.01

Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất sữa và thịt của đàn dê trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ths. Nguyễn Công Toản

2020

2022

2

ĐP.2020.03

Ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh nhằm phòng trừ bệnh hại vùng rễ và nâng cao năng suất, chất lượng một số cây trồng thuộc họ cà tại Thái Bình

TS. Nguyễn Đức Huy

2020

2022

3

ĐP.2020.07

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định

PGS.TS. Nguyễn Thị Dương Nga

2020

2021

4

ĐP.2020.06

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn liền với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

2020

2022

5

ĐP2020.VCT

Xây dựng mô hình sản xuất giống ngô nếp tím giàu anthocyanin VNUA141 và giống ngô nếp trắng VNUA69 tại Hải Dương

TS. Phạm Quang Tuân

2020

2021