STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

105.08-2018.312

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt thu hồi điện năng và khí sinh học bằng pin nhiên liệu vi sinh (microbial fuel cell)

TS. Võ Hữu Công

2019

2021

Đang thực hiện

2.

105.99-2018.318

Phát triển mô hình tác tố (agent-based) để mô phỏng sự phân bố không gian của chất thải chăn nuôi lợn

PGS.TS. Ngô Thế Ân

2019

2021

Đang thực hiện

3.

B.2018.NF/02/TN

Nghiên cứu cơ chế chín đột biến và ứng dụng để kéo dài thời hạn tồn trữ quả bơ sau thu hoạch

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương (CNTP)

2018

2021

Đang thực hiện

4.

B2018.NCCB.FWO.106-NN.2017.01

Nghiên cứu tính chịu nhiệt và điều khiển quá trình chín đột biến của quả ở mức độ phân tử

PGS.TS. Trần Thị Định

2018

2021

Đang thực hiện

5.

B2018.NCCB.106.99-2017.15

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến hàm lượng các peptit beta casomorphin trong sữa bò A1A1 và A2A2 và trong dịch tiêu hóa sữa in vitro

TS. Nguyễn Đức Doan

2018

2021

Đang thực hiện

6.

B.2018.NF/502.01-2018.13

Tái cấu trúc ngành chè theo hướng sản xuất chè hữu cơ

TS. Tô Thế Nguyên

2018

2020

Đang thực hiện

7.

502.01-2018.18

Nông nghiệp hay phi nông nghiệp - Lựa chọn đầu tư của người nông dân và tác động đến phúc lợi của nông hộ

PGS.TS. Phạm Bảo Dương

2018

2020

Đang thực hiện

8.

105.08-2017.11

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải từ hoạt động đốt rơm rạ để ứng dụng vào kiểm kê phát thải và đánh giá tác động lên chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội, Việt Nam

TS. Phạm Châu Thùy

2018

2020

Đang thực hiện

9.

2017.NF.106.02-2017.09

Nghiên cứu sự tương tác của một số nhân tố phiên mã là cơ chất của MAP kinase với các protein và gen khác trong việc đáp ứng với các yếu tố môi trường bất lợi ở cây Arabidopsis

TS. Nguyễn Xuân Cảnh

2017

2020

Đang thực hiện

10.

NN.107.02-2017.17

Mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn về tính chất phá hủy của thép TRIP dưới biến dạng uốn

TS. Phạm Thị Hằng

2017

2019

Đang thực hiện

11.

FOW.106-NN.2015.01

Xác định thành phần và tiềm năng sử dụng nhện bắt mồi họ Phytoseiidae trong phòng chống bọ trĩ và nhện đỏ tại Viêt Nam

TS. Nguyễn Đức Tùng

2016

2018

Đang thực hiện

 

Ghi chú: Học hàm, học vị cập nhật đến ngày 18/5/2019