Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Tiếp thu và làm chủ công nghệ khai thác ảnh vệ tinh của Hoa kỳ trong đánh giá thực trạng, dự báo năng suất phục vụ đổi mới quản lý sản xuất ngô tại Việt Nam

FIRST - WB

2018

2019

Khoa Nông học

PGS. TS.Nguyễn Việt Long,

nvlong@vnua.edu.vn

Mục tiêu chung: Tiếp nhận và làm chủ công nghệ khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh sử dụng trong đánh giá thực trạng sản xuất và dự báo năng suất phục vụđổi mới quản lý sản xuất ngô của Đại học Bang Kansas (Hoa kỳ) góp phần nâng cao năng suất, trình độ quản lý và tổ chức sản xuất ngô của Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

-Xây dựng được bản đồ hiện trạng phân bố thời vụ và vùng sản xuất ngô sử dụng công nghệ dữ liệu vệ tinh đầu tiên tại Việt Nam cho hai vùng sản xuất ngô chính là Đăk Lắk và Sơn La;

-Xây dựng được mô hình dự báo năng suất ngô sử dụng dữ liệu vệ tinh tại Việt Nam

-Đề xuất cải tiến kỹ thuật sản xuất ngô phù hợp cho điều kiện của từng vùng

-Đề xuất ứng dụng công nghệ khai thác dữ liệu vệ tinh trong quy hoạch, cơ cấu vùng sản xuất trên cây ngô;

-Làm chủ công nghệ khai thác ảnh vệ tinh để đánh giá thực trạng sản xuất, dự báo năng suất cây ngô; hình thành nhóm nghiên cứu chuyên sâu về khai thác sử dụng dữ liệu vệ tinh trong đánh giá thực trang, dự báo năng suất và quản lý sản xuất cây ngô nói riêng và cây trồng nói chung