Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Phát triển công nghệ thu nhận astaxanthin từ mô hình nuôi tảo Haematococcus pluvialis trong hệ thống photobioreactor

FIRST- Ngân hàng Thế giới (WB)

2016

2017

Khoa Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Bách

Email: ndbach@vnua.edu.vn

Mục tiêu và kết quả

-Xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ nuôi vi tảo Haematococcus pluvialis giàu astaxanthin trong hệ thống photobioreactor.

-Phát triển được công nghệ thu nhận astaxanthin từ sinh khối vi tảo Haematococcus pluvialis.

-Kết quả của dự án sẽ thu hút đầu tư của doanh nghiệp để phát triển sản phẩm thương mại ứng dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và dược phẩm