Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững về mặt môi trường

Dự án Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Ireland (gọi tắt là VIBE) do Đại sứ quán Ailen

2018

2019

- Khoa Quản lý Đất Đai

Bùi Lê Vinh

Mục tiêu

Dự án nhằm tăng cường năng lực về nghiên cứu và đào tạo cho các cán bộ và sinh viên Học viện thông qua các chuyến thăm quan, học tập tại Ailen từ 1-3 tháng. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tập trung thí điểm mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) và làng nông Thuận Thiên (CSV) vào kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho giai đoạn Nông thôn mới 2021-2025.