Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nhật Bản để hoàn thiện quy trình sản xuất phôi bò in-vivo tại Việt Nam

FIRST - WB

2018

2019

Khoa Thú y

Ths. Nguyễn Công Toản,

Email: nctoan@vnua.edu.vn

Mục tiêu:

Hoàn thiện quy trình tạo phôi bò in-vivo theo công nghệ Nhật Bản

Mục tiêu cụ thể:

-Xâydựng được quy trình sản xuất phôi bò in vivo một cách hoàn thiện theo công nghệ mới của Nhật Bản phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam. Quy trình sản xuất phôi bò in vivo hoàn thiện này có thể được áp dụng cho các giống bò khác nhau được nuôi ở Việt Nam.

-Chọn tạo ra được 200 phôi đảm bảo chất lượng và tạo ra được 05 bê từ công nghệ phôi hoàn thiện theoquy trình mới của Nhật Bản.