Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Nghiên cứu phát triển vật liệu xúc tác quang dạng nổi, ứng dụng xử lý nước ô nhiễm tại Việt Nam

FIRST - WB

2018

2019

Khoa Môi trường

Hoàng Hiệp

Email: hoanghiep@vnua.edu.vn

Mục tiêu chung

Nghiên cứu phát triển một loại xúc tác quang dạng nổi với chức năng hấp phụ tổng hợp để ứng dụng khử độc các nguồn nước mặt bị ô nhiễm bởi các chất ô nhiễm hữu cơ không phân cực. Vật liệu này đảm bảo yếu tố giá thành rẻ và dễ dàng sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Mục tiêu cụ thể

-Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tạo ra được vật liệu xúc tác quang dạng nổi với chức năng hấp phụ tổng hợp từ nguồn nguyên liệu giá rẻ và có hiệu quả cao trong xử lý nước ô nhiễm các hợp chất hữu cơ không phân cực

-Đề xuất qui trình sản xuất qui mô công nghiệp loại xúc tác quang dạng nổi với chức năng hấp phụ tổng hợp

-Ứng dụngvật liệu xúc tác quang (của dự án) để xử lý nguồn nước ô nhiễm chất không phân cực ở qui mô pilot, phù hợp điều kiện Việt nam