Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Nâng cao năng lực sản xuất và cấy phôi bò theo công nghệ của Vương quốc Bỉ

Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn của Chính phủ Bỉ (SCF)

2018

2019

- Khoa Thú y

Sử Thanh Long

Mục tiêu

Dự án nhằm chủ động được quy trình sản xuất và cấy phôi bòin vivoin vitrođược chuyển giao từ Vương quốc Bỉ để ứng dụng trong cải tạo và lai tạo đàn bò hạt nhân, giảm chi phí nhập khẩu bò đực giống từ nước ngoài.

Kết quả mong đợi

(1) Chuyển giao thành công quy trình sản xuất và cấy phôi bòin vivovàin vitrotừ Vương quốc Bỉ; (2) Đào tạo được đội ngũ cán bộ dự án về cấy phôi bòin vivovàin vitro; (3) 50 bác sĩ Thú y, nghiên cứu viên và sinh viên được đào tạo thành công và thành thạo trong việc cấy phôi bò; (4) Hoànthành 02 quyển sách làm tài liệu tham khảo.