HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 42/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v mời nộp hồ sơ Chương trình nghiên cứu Kết nối Viện-trường

(Institutional Links) giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

 

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam, ĐSQ Vương quốc Anh xin trân trọng thông báo mời nộp hồ sơ Chương trình nghiên cứu Kết nối Viện-trường (Institutional Links) giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, do Hội đồng Anh chịu trách nhiệm thực hiện. Chương trình Kết nối các tổ chức nghiên cứu khoa học cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Vương quốc Anh và các nước đối tác, trong đó có Việt Nam. Các công trình nghiên cứu do Quỹ hỗ trợ giải quyết các nhu cầu và thách thức về phát triển của địa phương như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an ninh lương thực và năng lượng. 

Mục tiêu của chương trình:

-   Hỗ trợ hình thành các quan hệ hợp tác mới hoặc phát triển quan hệ hợp tác nghiên cứu hiện có giữa các trường Đại học và Viện nghiên cứu của Việt Nam và Vương quốc Anh.

-   Nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam.

Các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên của Việt Nam trong đợt mở hồ sơ này:

-   Đô thị tương lai

-   Sáng tạo kỹ thuật số

-   Nông nghiệp

Điều kiện tham gia: Hồ sơ đề xuất phải do một viện/trường của Anh quốc đứng tên chủ trì và một viện/trường tại Việt Nam. Các cơ sở nghiên cứu/ đối tác hợp lệ tại Anh quốc có thể tham gia vui lòng xem tại danh sách kèm theo.

Kinh phí tài trợ cho mỗi đề xuất từ £50,000 - £150,000 

Cách thức nộp hồ sơ: Hoàn thiện mẫu đơn application form và nộp online tại website của Hội đồng Anh

Thời hạn nộp hồ sơ:  8/6/2018

Thông tin chi tiết về chương trình được đăng trên website của Hội đồng Anh và Bản hướng dẫn đính kèm: xem tại đây

Cán bộ phụ trách chương trình của ĐSQ Anh tại Hà Nội

Mrs. Nguyễn Thu Giang
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo)
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT      +84 (0)24 3728 1920 máy lẻ 1926
ĐTTT +84 (0)24 3728 1926
Fax     +84 (0)24 3843 4962
Email:  giang.nguyen@britishcouncil.org.vn 

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các nhà khoa học trong Học viện quan tâm phối hợp với các đối tác Anh quốc đăng ký nộp đề xuất dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Việt Long