HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 23/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

      THÔNG BÁO

học bổng tiến sĩ kết hợp tại trường đại học Wageningen, Hà Lan

 

Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu liên ngành “Integrated vegetable seed systems development in ethnic minority communities in Northern Vietnam for enhanced nutrition and income security” do Trung tâm nông nghiêp nghiệt đới quốc tế (CIAT) và Quỹ Khoa học Hà Lan (NWO) đồng tài trợ, CIAT đang tìm kiếm ứng viên Việt Nam cho 02 suất học bổng Tiến sĩ tại Hà Lan với các điều kiện như sau:

Điều kiện dự tuyển:

·   Ứng viên có bằng thạc sĩ về nông nghiệp, rau-hoa-quả, khoa học xã hội, kinh tế hoặc các chuyên ngành và kinh nghiệm nghiên cứu liên quan đến khoa học cây trồng, đánh giá tác động, an ninh dinh dưỡng

·   Là công dân mang quốc tịch Việt Nam và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về các lĩnh vực phát triển, phát triển nông thôn hoặc an ninh lương thực

·   Thông thạo tiếng Anh (nói và viết): TOEFL internet – based: 90 trong đó tối thiểu 20 cho kỹ năng nói, hoặc IELTS: 6.5 trong đó tối thiểu 6.0 cho kỹ năng nói

·   Có kỹ năng, phương pháp nghiên cứu tốt về định tính và định lượng

·   Kỹ năng viết bài báo khoa học

·   Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, hệ thống giống, cây trồng, đổi mới sáng tạo, đánh giá tác động là một lợi thế

·   Có kỹ năng làm việc nhóm liên ngành và quốc tế, đặc biệt kỹ năng thuyết trình, giao tiếp

Hồ sơ dự tuyển:

-    Thư dự tuyển (motivation letter);

-    CV;

-    Tối thiểu 03 thư giới thiệu liên quan đến kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu của ứng viên

Địa chỉ nhận hồ sơ:

-    Ms. Thuy Khuong (Email: T.Khuong@cgiar.org) - Bộ phận nhân sự, Trung tâm nông nghiêp nghiệt đới quốc tế (CIAT)

-    Ứng viên đồng thời gửi hồ sơ Cc đến Ban Hợp tác quốc tế (htqt@vnua.edu.vn) để hỗ trợ thủ tục liên quan (nếu cần).

Thời hạn dự tuyển: 02/4/2019. Phỏng vấn dự kiến được tổ chức vào ngày 03/4/2019

Thông tin liên hệ:

-    Tại CIAT: Dr. Stef de Haan, Email: s.dehaan@cgiar.org

-    Tại trường đại học Wageningen (WUR): Dr. Tjeerd Jan Stomph, Email: tjeerdjan.stomph@wur.nl

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm dự tuyển./.

         

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Thủy