HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 09 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng Chính phủ Nhật Bản 2019 của ĐH Miyazaki

Đại học Miyazaki, Nhật Bản thông báo tuyển sinh và cấp học bổng Chính phủ Nhật Bản cho sinh viên quốc tế ngành ngôn ngữ Nhật và văn hóa Nhật.

Tiêu chuẩn:

·   Ứng viên không sống ở Nhật Bản;

·   Ứng viên không mang quốc tịch Nhật Bản mà mang quốc tịch của đất nước có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản;

·   Ứng viên được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 02/4/1989 đến ngày 01/4/2001;

·   Ứng viên đang học chuyên ngành liên quan đến tiếng Nhật hoặc văn hóa Nhật Bản tại thời điểm đến và rời Nhật Bản. Ứng viên đang học tiếng Nhật hoặc văn hóa Nhật Bản một năm trở lên tính đến năm 2019;

·   Ứng viên phải có khả năng tiếng Nhật đủ để học tại ĐH Miyazaki.

·   Ứng viên phải được đánh giá đủ sức khỏe học tập tại Nhật Bản;

·   Ứng viên sẽ đến Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 28 tháng 9 đến 2 tháng 10.

·   Ứng viên cần có thị thực sinh viên khi nhập cảnh Nhật Bản;

·   Ứng viên trở về nước tiếp tục học chương trình đào tạo của trường đại học đã cử đi ngay sau khi kết thúc khóa học tại Nhật Bản. Ngoài ra, trong khi ứng viên đang học tập tại Nhật Bản, anh ấy / cô ấy sẽ đóng góp cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và nước sở tại bằng cách tham gia các hoạt động tại trường học và cộng đồng với mục đích góp phần quốc tế hóa Nhật Bản. Người nộp đơn phải nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa nước nhà và Nhật Bản bằng cách duy trì quan hệ chặt chẽ với các trường đại học tham dự sau khi tốt nghiệp, thể hiện sự hợp tác bằng việc khảo sát và trả lời bảng hỏi sau khi trở về nước, hợp tác trong tất cả các dự án và sự kiện liên quan được thực hiện bởi các cơ quan ngoại giao Nhật Bản ở đất nước của ứng viên.

·   Ứng viên nào đáp ứng bất kỳ hoặc tất cả các điều kiện sau đây là không đủ điều kiện dự tuyển. Nếu được xác định sau khi bắt đầu thời gian nhận học bổng, ứng viên sẽ bị thu hồi học bổng:

ü Những người là quân nhân hoặc nhân viên trong quân đội tại thời điểm của họ đến Nhật Bản;

ü Những người đã nhận được Học bổng Chính phủ Nhật Bản (học bổng MEXT) trước đó;

ü Những người hiện đang nộp đơn cho chương trình học bổng MEXT khác (VD: sinh viên nghiên cứu)

ü Những người hiện đang theo học tại một trường đại học Nhật Bản có nơi cư trú của sinh viên hoặc đã nhập học hoặc dự kiến ​​nhập học tại một trường đại học Nhật Bản với tư cách sinh viên quốc tế theo nguồn tài chính tư trong thời gian mời dự tuyển đến khi bắt đầu chương trình học bổng này. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho ứng viên hiện đang là sinh viên quốc tế được tài trợ tư nhân du học Nhật Bản chắc chắn hoàn thành khóa học hiện tại trước khi bắt đầu khóa học được chỉ định tại trường đại học Nhật Bản và sẽ trở về nước.

ü Người nhận học bổng từ các tổ chức khác ngoài MEXT (bao gồm các cơ quan chính phủ của nước ứng viên);

ü Ứng viên có quốc tịch kép tại thời điểm nộp đơn không thể xác minh rằng họ từ bỏ quốc tịch Nhật Bản tại thời điểm đến Nhật Bản.

Thời gian khóa học: Tháng 10/2019 - tháng 9/2020.

Học bổng: 117.000yen/tháng. Học bổng sẽ bị chấm dứt nếu học viên vắng mặt ở trường để tham gia một chương trình khác.

Tài liệu tham khảo dự tuyển: Kèm theo.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 04/3/2019 (tính theo dấu bưu điện).

Nơi nhận hồ sơ: Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển gốc đến 宮崎大学 研究国際部 国際連携課 (Global Support Office, University of Miyazaki), 中原 智晃 (Tomoaki Nakahara), 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1-1 (1-1, Gakuen-Kibanadai-Nishi Miyazaki 889-2192 Japan) Ph.+81-985-58-7134 Fx.+81-985-58-7782, email: ryugaku@of.miyazaki-u.ac.jp và gửi bản scan hồ sơ dự tuyển đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên