HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 28/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v học bổng Alliance khóa học hè tại Đại học Jiangnan - Trung Quốc


Trong khuôn khổ Liên minh các trường đại học “Vành đai và Con đường” thuộc lĩnh vực khoa học thực phẩm, Ban thư ký Liên minh thông báo cấp học bổng khóa học hè đầu tiên tại Trường Khoa học - Công nghệ thực phẩm, Đại học Jiangnan. Khóa học hè nhằm tăng cường hoạt động trao đổi sinh viên và thúc đẩy tầm nhìn quốc tế. Sinh viên tham gia khóa học sẽ được tham dự các bài giảng, thực tế tại các doanh nghiệp thực phẩm, thực hành và thiết lập mạng lưới sinh viên.

Số lượng: tối đa 02 sinh viên/trường thành viên

Lĩnh vực học tập: Ngành/chuyên ngành về khoa học thực phẩm hoặc liên quan.

Thời gian khóa học: Ngày 8-14/7/2019.

Học bổng:

·   Đại học Jiangnan tài trợ chi phí khóa học, ăn và ở;

·   Sinh viên chịu trách nhiệm về chi phí vé máy bay, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan.

Hồ sơ dự tuyển: (File đính kèm)

·   Mẫu đơn dự tuyển (kèm theo);

·   Bảng điểm đại học bằng tiếng Anh (do Ban QLĐT cấp);

·   Minh chứng về năng lực tiếng Anh;

·   Các tài liệu hỗ trợ khác (nếu có).

Thời hạn dự tuyển: Ngày 15/5/2019 (phía bạn tiếp nhận hồ sơ).

Thông tin chương trình: Sinh viên tham khảo tại website http://brua-fse.jiangnan.edu.cn/info/1025/1240.htm.

Liên hệ, giải đáp thông tin dự tuyển: Ms. Wang Yuanyuan (Mob: +86 -510-85912875, email: wangyy@jiangnan.edu.cn), Secretary for International Affairs, School of Food Science and Technology, Jiangnan University, No.1800 Lihu Avenue, Wuxi 214122, Jiangsu, China.

Nộp hồ sơ: Sinh viên gửi hồ sơ dự tuyển đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 13/5/2019.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên