HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIET NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________

Số: 90 /TB-HTQT

V/v Cử sinh viên thủ khoa K62

du học Nhật Bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________ 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017


 

Kính gửi:  - Khoa Công nghệ sinh học;

    - Ban Quản lý đào tạo;

    - Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên.

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận được công văn của Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo, Nhật Bản về việc tiếp nhận đào tạo chương trình đại học, học bổng toàn phần tại Nhật Bản cho 01 sinh viên thủ khoa khóa 62 (căn cứ Quyết định số 3855/QĐ-HVN ngày 25/9/2017 về việc công nhận sinh viên thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2017) sau đây:

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Điểm thi ĐH

Mã SV

Lớp, khoa

01

Nguyễn Hạnh Nhung

15/10/1999

29,25

(khối A01)

620612

Lớp K62CNSHC, Khoa Công nghệ sinh học

 

Ban Hợp tác quốc tế đề nghị:

·  Khoa Công nghệ sinh học thông báo khẩn cho sinh viên có tên nêu trên liên hệ Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228, tầng 2 Nhà Hành chính, ĐT: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hướng dẫn các thủ tục dự tuyển;

·  Quý Khoa và các Ban chức năng tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên này khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự tuyển gửi sang Nhật Bản (muộn nhất ngày 25/10/2017 tính theo dấu bưu điện);

·  Trong trường hợp không có nguyện vọng du học tại Nhật Bản, sinh viên có trách nhiệm trình đơn khước từ quyền lợi trên đến Ban HTQT trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)


Nguyễn Thị Bích Thủy