THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

                                     Kính gửi:      - Ban Chủ nhiệm các Khoa;

                                                            - Ban Tài chính và Kế toán;

                                                            - Ban Quản lý đào tạo;

                                                            - Văn phòng Học viện;

                                                            - Trung tâm Dịch vụ;

                                                            - Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của

                                                            - BCH Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên Học viện

                  

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-HVN ngày 01/3/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên kể từ năm học 2015-2016;

Giám đốc Học viện yêu cầu:

1. Các Ban, Trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện tổng hợp danh sách sinh viên được khen thưởng, sinh viên vi phạm kỷ luật trong học kỳ II năm học 2015 - 2016 gửi về các Khoa chuyên môn và Ban CTCT&CTSV trước ngày 10/9/2016.

2. Các Khoa căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ II năm học 2015 – 2016 (không tính kết quả học kỳ 3) chỉ đạo các lớp sinh viên thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện, Hội đồng cấp Khoa họp đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên, lập danh sách theo file đính kèm (có mẫu) gửi về địa chỉ nplien@vnua.edu.vn; gửi bản in có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa về Ban CTCT&CTSV (phòng 111 – KTX A1 sinh viên) trước ngày 24/9/2016.

3. Ban CTCT&CTSV tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên các khoa trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Học viện. Kết quả rèn luyện là căn cứ bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật và xét cấp học bổng cho sinh viên trong học kỳ I năm học 2016-2017.

Giám đốc Học viện đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, các Ban, Trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện đúng quy trình nội dung và thời gian quy định./.