HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________________

Số:115/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” năm 2018

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” năm 2018 được Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Áo tài trợ và ưu tiên dành cho giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học thành viên của ASEA-UNINET, nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham dự: Các ứng viên có bằng thạc sĩ (bao gồm luận văn thạc sĩ) hoặc bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực khác nhau (Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Y học Nhân loại, Khoa học Y tế, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Nhân văn học) cũng như ứng viên tốt nghiệp trong lĩnh vực Âm nhạc.

2. Các chương trình học:

· Chương trình sau tiến sĩ:

- Thời gian: 03 – 09 tháng;

- Số tiền trợ cấp: 1,150 Euro/ tháng. 

· Chương trình tiến sĩ:

- Thời gian: 36 tháng;

- Số tiền trợ cấp: 1,050 Euro/ tháng. 

· Chương trình Sand-wich:

- Thời gian: trợ cấp một phần trong chương trình tiến sĩ ở Áo;

- Số tiền trợ cấp: 1,050 Euro/ tháng. 

· Chương trình đào tạo Âm nhạc:

- Thời gian: tối đa 09 tháng;

- Số tiền trợ cấp: 1,050 Euro/ tháng. 

3. Thời hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 31/03/2018.

-   Ứng viên nộp đơn trực tuyến tại: www.scholarships.at 

-   Ứng viên gửi bản scan đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Dương Thị Minh Phượng, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617543, Email: dtmphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan tại Học viện.

 

4. Địa chỉ website tham khảo:

    Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại file đính kèm và trên trang web: 

-   ASEA-Uninet Website: http://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/

-   OeAD website:  http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=14014&HZGID=14909&LangID=2

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các giảng viên Học viện quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Việt Long