HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 117/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Các khóa tập huấn tại Israel

 

Đại sứ quán Israel tại Hà Nội thông báo các khóa tập huấn trong khuôn khổ chương trình đào tạo của Cơ quan Hợp tác quốc tế - Bộ Ngoại giao Israel dành cho cán bộ Việt Nam đang làm việc trong ngành sinh học, thực phẩm, nông nghiệp và môi trường.

Hỗ trợ tài chính của Chính phủ Israel: Học phí, chi phí đi lại, ăn ở tại Israel (trừ vé máy bay khứ hồi và tiền tiêu vặt).

Các khóa tập huấn:

1.      Khóa tập huấn về Kinh tế nông nghiệp: công cụ nâng cao năng lực cho phụ nữ nông thôn. Thời gian tập huấn: 04-22/3/2018. Thời hạn nộp hồ sơ: 03/01/2018.

2.      Khóa tập huấn về Phát triển nông nghiệp vùng đất hạn. Thời gian tập huấn: 11-23/3/2018. Thời hạn nộp hồ sơ: 26/01/2018.

3.      Khóa tập huấn về Công nghệ sạch – Công nghệ môi trường, đổi mới và hệ thống quản lý trong phát triển kinh tế địa phương và khu vực. Thời gian tập huấn: 22/4 – 16/5/2018. Thời hạn nộp hồ sơ: 23/02/2018.

4.      Khóa tập huấn về Tưới tiêu và bón phân trong sản xuất thâm canh. Thời gian tập huấn: 23/4 – 01/5/2018. Thời hạn nộp hồ sơ: 06/3/2018.

Tiêu chuẩn ứng viên, hồ sơ dự tuyển và chi tiết chương trình: File gửi kèm.

Thông tin liên lạc và nộp hồ sơ :

-         Bản gốc nộp đến Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, 68 Nguyễn Thái Học, (bà Nguyễn Bảo An tel: 04 38433140 (máy lẻ 511), DĐ:  0913213114, email: mashav@hanoi.mfa.gov.il).

-         Bản scan hồ sơ gửi qua email đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Việt Long