Xuất xứ: Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, GS.TS. Vũ Văn Liết, GS.TS. Phan Hữu Tôn, PGS.TS. Phạm Văn Cương, PGS.TS. Trần Văn Quang, TS. Vũ Hồng Quảng.

Mô tả: Hiện Học viện đã làm chủ công nghệ chọn tạo giống lúa thuần theo định hướng (ngắn ngày, năng suất, chất lượng, khả năng kháng sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận). Phương pháp chính là sử dụng lai hữu tính, xử lý đột biến… từ đó chọn lọc cá thể để có được các giống có đặc điểm mong muốn. Một số kết quả thành công như: Giống lúa thuần chất lượng cao Hương cốm 3, Hương cốm 4, giống lúa kháng bạc lá (Bắc thơm 7 kháng bạc lá), giống lúa Khang Dân cải tiến (chuyển gen rút ngắn thời gian sinh trưởng), giống lúa nếp cẩm ĐH6 có thể sản xuất được cả 2 vụ…

Ứng dụng: Được sử dụng trong việc chọn giống cho các vùng sinh thái đặc thù (chịu hạn, chịu mặn, chịu ngập…). Ngoài ra cũng được ứng dụng trong việc cải tiến các giống truyền thống.