Xuất xứ: Dựa trên nghiên cứu tại Nhật Bản (Được hoàn thiện tại Khoa Thú y).

Mô tả: Bình thường mỗi bò chỉ có thể sinh tối đa 8 – 10 bê/đời bò, như vậy Việt Nam sẽ luôn luôn phải nhập giống tốt, ảnh hưởng lớn đến ngân sách và tiềm năng phát triển chăn nuôi bò cao sản. Tuy nhiên với Công nghệ cấy truyền phôi tươi (sử dụng phôi tươi từ bò cho phôi cầy truyền trực tiếp cho các bò nhận đã được điều khiển hoạt động sinh dục), 01 bò cái cao sản có khả năng cho tối thiểu 180 phôi, với tỷ lệ cấy truyền phôi thành công 50% sẽ cho 90 bê, như vậy hiệu quả sẽ cao gấp 10 lần so với chăn nuôi thông thường. Chi phí để tạo ra 1 phôi thành công chỉ 1 – 1,2 triệu đồng/phôi.

Ứng dụng: Các trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản.